GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Rekrutacja

Proponowane tematy rozpraw doktorskich wraz z wymaganymi wzorami dokumentów znajdują się w zakładce „do pobrania”.

Zasady rekrutacji

1. Przyjmowanie wniosków do dnia 11 września 2017 wraz z:

 • wybranym numerem tematu
 • dyplomem i wynikami w nauce z okresu studiów
 • podaniem (wraz ze wskazaniem tematu rozprawy doktorskiej)
 • fotografią
 • życiorysem
 • kwestionariuszem osobowym
 • informacją o znajomości języków obcych
 • opisem zainteresowań naukowych
 • informacją o działalności naukowej
 • opinią opiekuna naukowego pracy magisterskiej
 • zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie
 • wnioskiem o stypendium

2. Rozmowa kwalifikacyjna - 14 września 2017

Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty za:

 • wyniki ze studiów, w tym egz. mgr (0-5pkt.)
 • aktywność naukową:
  • publikacje (0-1pkt.)
  • udział w konferencjach naukowych (0-0.5pkt.)
  • udział w badaniach naukowych (0-0.5pkt.)
  • staż krajowy/praktyka (0-0.5pkt.)
  • staż zagraniczny (0-0.75pkt.)
  • nagrody naukowe (0-0.75pkt.)
  • znajomość j. obcego poświadczona certyfikatem (0-1pkt)
 • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0-5pkt.).

W przypadku równej liczby punktów decyduje średnia ocen ze studiów I i II stopnia, a następnie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby które przejdą rekrutację ale nie zostaną przyjęte ze względu na limit miejsc trafią na listę rezerwową (w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na studia przed ich rozpoczęciem, na studia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności).

W ramach projektu GEO+ zapewniono stypendium doktoranckie, staż naukowy zagraniczny, fundusze na realizację badań oraz środki na udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań
Dziekanat, na nazwisko: Katarzyna Piotrowska