GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Wyjazdy zagraniczne

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne doktorantów oraz rozliczania tych wyjazdów

W ramach projektu „GEO+" Doktorantom przysługuje możliwość uzyskania środków na potrzeby realizacji prac kameralnych i terenowych oraz z/w otoczeniu.

Podstawa prawna

1/ Art. 42 ust.2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012. 572 z późn. zm.)

2/ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405 )

3/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.)

4/ Zarządzenie nr 302/2011/12 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych.

5/ Zarządzenie nr 217/2010/11 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad pobierania i rozliczania zaliczek gotówkowych na zakup towarów i usług oraz tytułu zagranicznych podróży służbowych.

6/ Zarządzenie nr 78/2006/2007 Rektora UAM z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących dokumentów księgowo-finansowych.

Wyjazdy zagraniczne mogą być realizowane w celu:

1/ Prowadzenia badań naukowych

2/ Szkoleniowym

3/ Udziału w konferencjach, kongresach, sympozjach, warsztatach

Doktoranci mogą wyjeżdżać za granicę w ramach skierowania. Decyzję w sprawie wyjazdu za granicę podejmuje Prorektor ds. kształcenia w stosunku do doktorantów na podstawie pisemnego wniosku (SKIEROWANIE NA WYJAZD ZAGRANICZNY DOKTORANTA) zaopiniowanego przez opiekuna naukowego, kierownika studium doktoranckiego i dziekana wydziału.

Świadczenia

Doktorantom wyjeżdżającym za granicę w ramach podróży służbowych przysługują następujące świadczenia:

1/ Diety

2/ Zwrot kosztów:

- noclegów,

- dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

- przejazdów,

- innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1/ lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,

2/ lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,

3/ morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i drobne wydatki. Dietę oblicza się w następujący sposób:

1/ za każdą pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości

2/ za niepełną dobę podróży przysługuje:

- do 8 godzin – 1/3 diety

- ponad 8 do 12 godzin – ½ diety

- ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości

Informacja o wysokości diet za dobę podróży reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 29.01.2013 r.

Dodatkowe dokumenty:

WNIOSEK O PRZELEW ZALICZKI NA KONTO BANKOWE

PORĘCZENIE PROMOTORA dot. WYPŁATY ZALICZKI DLA DOKTORANTA

Doktorantowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje 25% diety. Jeśli doktorant ma zapewnione częściowe wyżywienie (np. śniadania w hotelu lub lunche podczas konferencji) przysługuje mu odpowiednio na:

- śniadanie – 15 % diety

- obiad – 30 % diety

- kolacja – 30 % diety

- inne wydatki – 25 % diety

Za nocleg podczas podróży zagranicznej doktorantowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej fakturą hotelową, w granicach ustalonego na ten cel limitu. Faktura powinien być wystawiona na UAM:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

NIP: 777-00-06-350

W tytule faktury należy umieścić następujące sformułowanie: „Pobyt …..(imię i nazwisko Stażysty/ki) w terminie ……”. PRZYKŁAD: „Pobyt Zenek Nowak w terminie od 11.07.2018 do 10.08.2018”.

W przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg, doktorantowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Bilety lotnicze, kolejowe i autokarowe należy nabywać w biurze, z którym UAM zawarł odpowiednią umowę w wyniku przetargu.

Należy zgłosić do Biura Projektu potrzebę zakupu biletów lotniczych (klasa ekonomiczna), biletów kolejowych lub autobusowych (II klasa) – zgodnie z ofertą Blue Sky Travel min. 30 dni przed planowanym wyjazdem.

PROCEDURA ZAMAWIANIA BILETÓW LOTNICZYCH

Bilety lotnicze należy zamawiać w Blue Sky Travel.

Na niżej podane adresy mailowe oraz DW (do wiadomości) Biura Projektu (geoplus@amu.edu.pl; martam@amu.edu.pl) należy wysłać prośbę o rezerwację biletów lotnicznych (można dołączyć print screen ze strony www przewoźnika).

Rezerwację należy składać dopiero po uzyskaniu zgody Kierownika Studium Doktoranckiego na wyjazd zagraniczny.

Kasjerzy lotniczy dedykowani do obsługi Uniwersytetu Adama Mickiewicza:

Anna Sudomirska - Grottel (regularne linie), anna.grottel@bluesky.pl, 61 841 09 03

Mariusz Polański (regularne linie), mariusz.polanski@bluesky.pl, 61 841 09 02

Alicja Piekarska (regularne i tanie linie), alicja.piekarska@bluesky.pl, 61 841 09 12

Sławomir Kużaj (regularne i tanie linie), slawomir.kuzaj@bluesky.pl, 61 849 43 60

Piotr Wichliński (regularne i tanie linie), piotr.wichlinski@bluesky.pl, 61 849 43 24

Aleksandra Bródka (regularne i tanie linie), aleksandra.brodka@bluesky.pl, 61 841 09 08

Maciej Gudzio (wizy i tanie linie), maciej.gudzio@bluesky.pl, 61 841 09 08

Po złożeniu wniosku wyjazdowego doktorant może otrzymać zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty pobytu za granicą w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Za zgodą doktoranta zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej stanowiącej równowartość zaliczki w walucie obcej przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego uzgodniony termin odbioru zaliczki. Rozliczenie zaliczki jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej lub w walucie polskiej w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Zaliczka jest wypłacana w kasie UAM na określony dzień, nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed datą wyjazdu. W przypadku pobrania zaliczki w złotówkach istnieje możliwość przelania jej na konto doktoranta.

ROZLICZENIE

Doktorant zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia zaliczki na koszty podróży w ciągu 14 dni od zakończenia podróży. Rozliczenie dokonywane jest na druku „GEO+ rozliczenie zaliczki”. Do rozliczenia należy dołączyć oryginały rachunków lub innych dokumentów (faktury, rachunki, bilety) potwierdzające poszczególne wydatki, z wyjątkiem diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

ROZLICZENIE ZALICZKI POBRANEJ NA WYJAZD ZAGRANICZNY

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu max 7 dni po zakończeniu podróży.

Każda osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana do wykupienia przed wyjazdem ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą.

Osoby wyjeżdżające do krajów UE pobierają kartę EKUZ (Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) wydawaną przez NFZ (kraje UE) oraz wykupują ubezpieczenie NNW i OC. Adresy NFZ:

Poznań, ul. Piekary 14/15; Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Osoby wyjeżdżające do pozostałych krajów wykupują ubezpieczenie zdrowotne, NNW i OC.