GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Tematy rozpraw doktorskich

Proponowany temat rozprawy:

Opiekunowie/Promotorzy:

Opis tematu:

Dyscyplina podstawowa: geografia

Temat 1.

Emisja podtlenku azotu (N2O) z jezior Niżu Polskiego

prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk
dr Carsten Schubert

PDF

Temat 2.- zajęty po I naborze

Przemiany szaty roślinnej Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski w ostatnim millenium na tle zmian klimatycznych i społeczno-gospodarczych w świetle analiz paleoekologicznych oraz źródeł historycznych

prof. UAM dr hab. Mariusz Lamentowicz
dr hab. Maciej Gąbka
dr Piotr Guzowski

PDF

Temat 3.

Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa grodowego na Pomorzu Środkowym w świetle analiz geoinformacyjnych

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
prof. dr hab. Marian Rębkowski

PDF

Temat 4.- zajęty po I naborze

Zmiany w systemie społeczno-ekologicznym i ich wpływ na użytkowanie ziemi – model średnioterminowy dla Polski

prof. UAM dr hab. Damian Łowicki
prof. dr hab. Ulrich Walz

PDF

Temat 5.- zajęty po I naborze

Znaczenie partycypacji społecznej w edukacji geograficznej i ekologicznej. Studium porównawcze województwa wielkopolskiego i regionu Andaluzja w Hiszpanii

prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska
dr Daria Hejwosz-Gromkowska
dr Małgorzata Cichoń

PDF

Temat 6.- zajęty po I naborze

Zmiany na rynku samochodowym w Polsce po 1990 roku w ujęciu przestrzennym

prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
dr Marcin Puziak

PDF

Temat 7.- zajęty po I naborze

Sanktuaria Hiszpanii: przestrzenne, społeczne i religijne aspekty ich oddziaływania na turystów i pielgrzymów

prof. UAM dr hab. Roman Matykowski
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pasek

PDF

Temat 8.

Społeczno-kulturowe i przestrzenne aspekty oddziaływania wybranych festiwali muzycznych w Europie

prof. UAM dr hab. Roman Matykowski
prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

PDF

Temat 9.- zajęty po I naborze

Wyzwania dla polityki państw Unii Europejskiej w zakresie rozwoju turystyki dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
dr hab. Adam Szymaniak
dr Krzysztof Piotrowski

PDF

Temat 10.- zajęty po I naborze

Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w procesie planowania rozwoju turystyki w skali lokalnej

prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
dr hab. Adam Szymaniak dr Mateusz Rogowski


PDF

Temat 11.

Geoinformacyjne podejmowanie decyzji w zakresie rozstrzygania interesu indywidualnego i publicznego dla obszarów prywatnych z retencją przeciwpowodziową

dr hab., prof. UAM Zbigniew Zwoliński

dr hab. Piotr Matczak


PDF

Temat 12.

Znaczenie strefowości krajobrazowej sieci ogrodów botanicznych w zachowaniu georóżnorodności i bioróżnorodności Europy

prof. UAM, dr hab. Małgorzata Mazurek

prof UAM, dr hab. Justyna Wiland- Szymańska

PDF

Temat 13.

Procesy kształtujące zbiorniki wodne na wybranych przykładach

prof. zw. dr hab. Zygmunt Młynarczyk

dr hab. inż.Tadeusz Sobczyński

dr inż. Grzegorz Borkowski


PDF

Dyscyplina podstawowa: geologia

Temat 14.

Deformation properties of unconsolidated glacial deposits on the AMu test site, by means of various in situ geotechnical and geophysical testing techniques

prof. UAM dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki
prof. Michael Long

PDF

Temat 15.

Local Phoenician-Type Ceramic Production in the Akko Plain vs. Imports: Petrographic and Chemical Analysis of Clays and Ceramic Fabrics

prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz
prof. dr Ann Killebrew

PDF