GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Projekt

Projekt „GEO+: wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.02.00-00-I039/16” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.2. Studia doktoranckie. Realizacja Projektu ma miejsce na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, a jego kierownikiem jest dr hab., prof. UAM Jacek Michniewicz.

Celem głównym projektu GEO+ jest zapewnienie, w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku 10 osobom będących studentami 4-letnich studiów stacjonarnych III stopnia realizowanych wg programu GEO+ na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM dostępności nowego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym. W wyniku jego realizacji doktoranci będą mieć możliwość pracy z najlepszymi specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, wymiany doświadczeń, poznania najnowocześniejszych światowych trendów, teorii i metod badawczych.

Cel projektu zostanie zrealizowany w wyniku realizacji projektu obejmującego swoim zakresem merytorycznym działania dotyczące tworzenia i realizacji
wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowany poprzez:

 • interdyscyplinarny program doktorancki o zasięgu międzynarodowym oraz:
  • o profilu akademickim
  • w formie stacjonarnej obejmujący:
   • obszar nauk przyrodniczych w dyscyplinach geografia i geologia (dyscypliny główne) oraz dyscypliny dodatkowej (np. archeologia, ekonomia, socjologia, biologia, geofizyka, budownictwo, sztuka)
   • stworzenie i realizację nowej koncepcji 2 modułów zajęć w ramach zajęć rozwijających umiejętności miękkie i specjalistyczne
   • realizację naukowej współpracy doktoranta ze specjalistami, realizowaną na poziomie indywidualnym i grupowym,
   • działania uzupełniające (o zasięgu międzynarodowym): udział w stażach naukowych, konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
   • wsparcie w zakresie prac badawczych i motywacyjne,

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania:
ZADANIE 1: DYSERTACJA DOKTORSKA
ZADANIE 2: ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH I MIĘKKICH - TRYB GRUPOWY
ZADANIE 3: ROZWÓJ PRACY NAUKOWEJ I PREZENTACJI EFEKTÓW - TRYB INDYWIDUALNY

Projekt rozpocznie się 1 września 2017 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2022 roku.